Skip to content

Själen har tre separata förmågor. Precis som elektrisk energi producerar värme, ljud och ljus, beroende på vilken apparat den passerar genom, fungerar också medvetandets energi genom tre olika men nära förbundna förmågor.  Vi kallar dem sinne, intellekt och personlighet.

Sinne

Med sinnets kraft föreställer man sig, tänker och skapar idéer. Tankar skapas i sinnet. Tankeprocessen är grunden till alla känslor, önskningar och förnimmelser. Det är genom sinnet som tankar på en sekund kan nå vart som helst. Ett minne kan väckas till liv och en känsla av lycka eller sorg upplevas.

Intellekt

Tankar, känslor och impulser från sinnet bearbetas och tolkas av intellektet. Intellektet har förmågan att urskilja och förstå. Denna förmåga är avgörande för oss. Intellektet resonerar, minns, urskiljer och fattar beslut. Det icke-fysiska intellektet skall inte förväxlas med den fysiska hjärnan, som är fysiskt centrum för nervsystemet. Hjärnan är själens kontrollpanel och gör det möjligt för själen att uttrycka sig. Viljekraften finns i intellektet.

Personlighet

Varje utförd handling lämnar efter sig ett spår i själen. Vanor, temperament och anlag finns inpräntade i själen (som bilder, känslor, ljud, tankekedjor etc.) och är ett resultat av alla våra handlingar. Det mest grundläggande draget hos varje själ – personligheten – formas av dessa lagrade spår. De spåren, som formades i det förflutna, är källan från vilken – ofta omedvetet – mina tankar och handlingar i nuet uppstår.

När jag förstår denna process kan jag lära känna mig själv bättre och börja föra en dialog med mitt sinne, mitt intellekt och min personlighet för att med hjälp av kraften jag hämtar ur meditation bryta dåliga mönster och lägga grunden för goda vanor. Jag börjar leda mig själv.

AdobeStock_94020973